Disclaimer

Bij de samenstelling van deze website wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze digitale media besteden, is het mogelijk dat de informatie die op onze digitale media wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op onze digitale media wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Quattro Bouw & Vastgoed Advies B.V. streeft naar permanente toegankelijkheid van de website. Niettemin behoudt Quattro Bouw & Vastgoed Advies B.V. zich het recht voor om de website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen. Eventuele aansprakelijkheid wegens schade zak worden afgewezen.
Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht Quattro Bouw & Vastgoed Advies B.V. en/of de met haar verbonden vennootschappen en ondernemingen. Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in onze digitale media opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder schriftelijke toestemming van Quattro Bouw & Vastgoed Advies B.V.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op onze digitale media geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze digitale media, of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze digitale media te kunnen raadplegen. Quattro Bouw & Vastgoed Advies B.V. is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van onze digitale media verkregen is.